تبلیغات
چالدران نیوز - آخرین وضعیت ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﮐﻮ
سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی
آخرین وضعیت ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﮐﻮ
یکشنبه 2 شهریور 1393 ساعت 09:20 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست ناصر حسین زاده | ( نظرات )

آخرین وضعیت ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﮐﻮ/از بیکاری 10 هزار جوان منطقه تا ایجاد زمینه های اشتغال/وضعیت مجوز تردد خودروها تا مرکز استان

ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﮐو به عنوان ﺷﺎﻫﺮاه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎی آﺳﯿﺎی مطرح است.

چالدران نیوز:ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری- ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﮐﻮ ، ﺑﺎزرﮔﺎن ، ﺷﻮط و ﭘﻠﺪﺷﺖ درﺣﺪود 500 هزار ﻫﮑﺘﺎر وﺳﻌﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ، از ﺷﺮق ﺑﺎ ﻣﺮز آﺑﯽ ارس ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺮاه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اروﭘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎوراء ﻗﻔﻘﺎز (3250-2900 ق.م) و در ﻣﻮارﯾﺚ ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اورارﺗﻮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ می باشد، ﻟﺬا ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری- ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﮐﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫ ﻢﻣﺮزی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻧﺨﺠﻮان ، ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮده و ﮔﻠﻮﮔﺎه ﮐﺮﯾﺪور زﻣﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب (رﻗﯿﺐ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ در ﺧﺸﮑﯽ) و ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺮای اﯾﺮان ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎدﻻت و آﻣﺪ و ﺷﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ از اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

محمد علی پور، نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در گفت و گو با خبرنگار اروم نیوز در خصوص وضعیت منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو گفت: سیر و روند پیشرفت این منطقه مناسب بوده و امیدواریم این منطقه علاوه بر اینکه مشکلات منطقه را حل کند، به الگویی مناسب در سطح کشور به عنوان بنگاه اقتصادی تبدیل شود.

وی ادامه داد: فرودگاه این منطقه که از محل درآمدهای منطقه آزاد احداث می شود در حال حاضر مراحل خود را به خوبی طی می کند و امید است که تا پایان سال جاری به بهره برادی برسد؛ چهار بانده کردن جاده سه راهی ایواوغلی به بازرگان به طول 130 کیلومتر عقد قرارداد شده و با پشتیباتی مالی از درآمدهای این منطقه احداث می شود.

علی پور با شاره به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی خودور با پلاک این منطقه تردد می کنند، گفت: پیگیر مجوز هستیم تا خودروهای این منطقه تا مرکز استان تردد کنند در حالت کلی با توجه به نوپا بودن منطقه آزاد ماکو در مقایسه با 6 منطقه آزاد دیگر در کشور، وضعیت مناسب و فعالی دارد.

وی در خصوص مشکلات فعلی این منطقه گفت: بیکاری جوانان منطقه آزاد ماکو مهم ترین مشکل فعلی این منطقه است، در حال حاضر بالغ بر 10 هزار بیکار در این منطقه وجود دارد که البته در افق سه یا چهار سال آینده اکثر بیکاری های منطقه حل شود.

وی تصریح کرد: البته معضل بیکاری مشکلی سراسری است، در حال حاضر در کل کشور اشتغالی وجود ندارد حتی برخی واحد های تولیدی نیز در حال تعطیلی هستند؛ اما در سایه فعالیت های منطقه آزاد ماکو زمینه اشتغال فراهم می شود.

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت ادامه داد: در حال پیگیری هستیم تا بلکه سرمایه گذاری ها در منطقه افزایش یافته و مشکلات این منطقه نیز حل شوند.

وی افزود: در کنار این مشکل، زیرساخت های این منطقه آماده نیست البته این منطقه تنها منطقه ای است که به دلیل وسعت زیاد آن سه فرمانداری و سه شورای اداری است در حالی که در سایر مناطق آزاد اینگونه نیست.

علی پور در خصوص مزایای این منطقه گفت: از مزایای مناطق آزاد تجاری این است که تمامی درآمدهای کسب شده از این مناطق، به خزانه دولت واریز نمی شود بلکه در داخل خود این منطقه صرف می شود و در این زمینه 85 درصد درآمدهای آن صرف ساخت پروژه های عمرانی شود.

وی ادامه داد: برای مثال احداث فرودگاه منطقه آزاد تجاری ماکو و یا باند دوم جاده از سه راهی بازرگان و ایواوغلو خوی به طول 135 کیلومتر از محل درآمد این منطقه در حال انجام است.

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت به سهول سرمایه گذاری در منطقه اشاره کرد و افزود: افرادی که در مناطق آزاد تجاری سرمایه گذاری کرده و با احداث کارخانه و کارگاه به تولید و اشتغال زایی می پردازند، تا 20 سال از پرداخت مالیات معاف می شوند و از سوی دیگر ورود هر گونه ماشین آلات بدون پرداخت حق گمرک انجام می شود


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
olive oil viagra سه شنبه 21 خرداد 1398 06:29 بعد از ظهر

Hello outstanding website! Does running a blog such as this take a massive amount work? I've very little understanding of computer programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I simply had to ask. Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
نویسندگان
نظر سنجی
علل عقب ماندگی شهرستان چالدران چیست؟
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :